ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Là những giảng viên thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng