Trung tâm Tin học Bách Khoa

Về BKCIT

Thực hiện theo Quyết định số 1501/QĐ-ĐHBK, ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học Bách Khoa.
Hình ảnh minh họa