STT Họ tên CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày sinh Nơi sinh Số hiệu chứng chỉ Số vào sổ Loại chứng chỉ
1 Bảo Quí Phát 233324622 17/02/2001 Kon Tum DND.I1.0049046 DDK.I1.2236.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
2 Bùi Đắc Lộc 048201002035 17/03/2001 Đà Nẵng DND.I1.0048965 DDK.I1.2155.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
3 Bùi Đặng Phương Thảo 051300007123 06/12/2000 Quảng Ngãi DND.I1.0049134 DDK.I1.2324.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
4 Bùi Duy Quốc 048201007257 08/03/2001 Đà Nẵng DND.I1.0049081 DDK.I1.2271.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
5 Bùi Hoàng Vũ 049201011477 01/11/2001 Quảng Nam DND.I1.0049250 DDK.I1.2440.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
6 Bùi Phạm Kha 212584494 07/09/2000 Quảng Ngãi DND.I1.0048935 DDK.I1.2125.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
7 Bùi Quốc Chung 184333294 20/11/1998 Hà Tĩnh DND.I1.0048791 DDK.I1.1981.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
8 Bùi Quốc Lý 184351764 04/01/2000 Hà Tĩnh DND.I1.0048988 DDK.I1.2178.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
9 Bùi Thành Huân 051201008473 22/12/2022 Quảng Ngãi DND.I1.0048903 DDK.I1.2093.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
10 Bùi Thanh Trường 241772973 01/10/2000 Đắk Lắk DND.I1.0049213 DDK.I1.2403.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
11 Bùi Văn Sáng 187688366 26/07/2000 Nghệ An DND.I1.0049099 DDK.I1.2289.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
12 Bùi Văn Thanh 049200012568 22/11/2000 Quảng Nam DND.I1.0049129 DDK.I1.2319.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
13 Cái Văn Cường 046200011521 29/10/2000 Thừa Thiên Huế DND.I1.0048798 DDK.I1.1988.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
14 Cao Bùi Huy 049200011809 21/03/2000 Quảng Nam DND.I1.0048918 DDK.I1.2108.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
15 Cao Hoàng Đạt 049099005670 12/09/1999 Quảng Nam DND.I1.0048807 DDK.I1.1997.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
16 Cáp Ngọc Vũ 045200009117 18/08/2000 Quảng Trị DND.I1.0049251 DDK.I1.2441.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
17 Cáp Thị Thu Hương 197481702 09/08/2002 Quảng Trị DND.I1.0048915 DDK.I1.2105.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
18 Chế Nam Hoàng 191916793 24/03/2001 Thừa Thiên Huế DND.I1.0048887 DDK.I1.2077.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
19 Chung Vĩnh Khiêm 212862454 29/10/2000 Quảng Ngãi DND.I1.0048940 DDK.I1.2130.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
20 Đặng Anh Dũng 040200027156 16/01/2000 Nghệ An DND.I1.0048835 DDK.I1.2025.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
21 Đặng Công Nga 049201003122 25/03/2001 Quảng Nam DND.I1.0049005 DDK.I1.2195.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
22 Đặng Đình Bắc 042201009761 01/01/2001 Hà Tĩnh DND.I1.0048769 DDK.I1.1959.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
23 Đặng Hữu Nhật Thanh 046201008539 05/04/2001 Thừa Thiên Huế DND.I1.0049130 DDK.I1.2320.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
24 Đặng Hữu Quốc 049200013227 20/06/2000 Quảng Nam DND.I1.0049082 DDK.I1.2272.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản
25 Đặng Ngọc Quốc Bảo 046200008175 09/02/2000 Thừa Thiên Huế DND.I1.0048772 DDK.I1.1962.22 Ứng dụng CNTT Cơ bản