GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Tin học Bách KHoa được thành lập theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHĐN-TCCB, ngày 04/04/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng với mục tiêu ứng dụng toàn diện, hiệu quả CNTT trong và ngoài Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển, quản trị.

Các tin khác: