1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu giảng dạy

——————————————————————————————————————————————————–

A. TÀI LIỆU CNTT CƠ BẢN

1. Tin học cơ bản

2. Word

3. Excel

4. PowerPoint

5. Access

——————————————————————————————————————————————————–

B. KIẾN THỨC TIN HỌC CHO MỌI NGƯỜI